Contact

Về những đề mục liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân dưới đây, nếu quý vị đồng ý thì hãy ấn “Tôi đồng ý và gửi tin”, sau đó gửi tin đến nội dung hỏi

Việc đồng ý liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân
Người phụ trách

Công ty Castalia

Người quản lý thông tin cá nhân
Chức vụ người quản lý: Người phụ trách bộ phận quản lú
Nơi: Bộ phận Quản lý Công ty Castalia
Liên hệ: Số điện thoại 03(3451)5131

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
 Sử dụng để phản hồi khi quý vị hỏi về việc sử dụng Goocus.

Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3
Về nguyên tắc, chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3 mà không có sự đồng ý của cá nhân đó. Tuy nhiên, chỉ trong trường hợp có câu hỏi từ cá nhân đó trong khi đang sử dụng Goocus, có trường hợp chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân cho các doanh nghiệp sử dụng Goocus mà người đó là đang thành viên để giải quyết các câu hỏi.

Về việc ủy thác thông tin cá nhân
Chúng tôi không ủy thác thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập được.

Về việc đồng ý điền thông tin cá nhân
  Việc nhập dữ liệu thông tin cá nhân là tùy theo ý muốn của người sử dụng, nhưng trong trường hợp những mục nhất định cần điền, có thể chúng tôi sẽ không giải đáp được những thắc mắc của quý vị nên rất mong được sự thông cảm của quý vị

Về việc thu thập thông tin cá nhân bằng phương pháp không nhận diện được người đó dễ dàng
Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân bằng phương pháp không nhận diện được người đó dễ dàng.

Về câu hỏi
Khi đăng ký câu hỏi, hãy đăng ký với bộ phận phụ trách thông tin cá nhân
 

Tên *
Tên